dictionary English German, Wörterbuch Englisch Deutsch · dict.blueseal.eu
English ⇔ German / Englisch ⇔ Deutsch

English - Deutsch, Deutsch - English


settle

DeutschEnglish
abklären settle [verb]
abmachen settle [verb]
begleichen settle [verb]
besiedeln settle [verb]
festsetzen settle [verb]
klären [tech.]settle [verb]
lösen [tech.]settle [verb]
regeln settle [verb]
sich niederlassen settle [verb]