dictionary English German, Wörterbuch Englisch Deutsch · dict.blueseal.eu
English ⇔ German / Englisch ⇔ Deutsch

English - Deutsch, Deutsch - English


mieten

DeutschEnglish
Mieten {n} leasing [noun]
mieten hire [verb]
mieten hold by lease [verb]
mieten lease [verb]
mieten [jur.]lease [verb]
mieten pay rent for [verb]
mieten rent [verb]