dictionary English German, Wörterbuch Englisch Deutsch · dict.blueseal.eu
English ⇔ German / Englisch ⇔ Deutsch

English - Deutsch, Deutsch - English


match

DeutschEnglish
Gegenstück {n} match [noun]
Spiel {n} match [noun]
Streichholz {n} match [noun]
Treffer {m} [inform.]match [noun]
angleichen match [verb]
anpassen match [verb]
paaren [tech.]match [verb]
übereinstimmen [inform.]match [verb]
zusammenpassen match [verb]