dictionary English German, Wörterbuch Englisch Deutsch · dict.blueseal.eu
English ⇔ German / Englisch ⇔ Deutsch

English - Deutsch, Deutsch - English

circulation

DeutschEnglish
Kreislauf {m} circulation [noun]
Pressemitteilung {f} circulation [noun]
Umlauf {m} circulation [noun]
Verbreitung {f} circulation [noun]
Verteilung {f} circulation [noun]
Wendung {f} circulation [noun]
Windung {f} circulation [noun]
Zirkulation {f} circulation [noun]

related terms

eingeschränkte Verbreitung limited circulation [noun]
Kreislauf {m} [tech.]circulation (fluid) [noun]
Notenbank {f} [fin.]bank of circulation [noun]
Umlaufmappe {f} circulation … [noun]
Umlaufschmierung {f} [tech.]circulation oiling [noun]
Umlaufzeit {f} time of circulation [noun]
Umwälzpumpe {f} [tech.]circulation pump [noun]

similar words

Abschreibungsberechnung {f} depreciation calculation [noun]
Ansatzberechnung {f} charge calculation [noun]
anstellen make a calculation [verb]
Artikulation {f} [med.]articulation [noun]
Bemessung {f} calculation [noun]
Berechnung {f} calculation [noun]
Berechnung {f} [inform.]calculation [noun]
Bodenspekulation {f} building speculation [noun]
Bonusermittlung {f} bonus calculation [noun]
Computerberechnung {f} [inform.]computer calculation [noun]
Ejakulation {f} ejaculation [noun]
Flockung {f} flocculation [noun]
Gelenk {n} [tech.]articulation [noun]
Hinterziehung {f} [jur.]peculation [noun]
Kalkül {n} calculation [noun]
Kalkulation {f} calculation [noun]
Kapazitätsrechnung {f} capacity calculation [noun]
Kopfrechnen {n} mental calculation [noun]
Kostenvoranschlag {m} calculation [noun]
Lautbildung {f} articulation [noun]
Mutmaßung {f} speculation [noun]
Näherungsrechnung {f} approximate calculation [noun]
Nebenrechnung {f} auxiliary calculation [noun]
Nettoermittlung {f} net calculation [noun]
Provisionsabrechnung {f} commission calculation [noun]