dictionary English German, Wörterbuch Englisch Deutsch · dict.blueseal.eu
English ⇔ German / Englisch ⇔ Deutsch

English - Deutsch, Deutsch - English

Bemessung

DeutschEnglish
Bemessung {f} assessment [noun]
Bemessung {f} calculation [noun]
Bemessung {f} design [noun]
Bemessung {f} [tech.]dimensioning [noun]
Bemessung {f} [tech.]rating [noun]
Bemessung {f} sizing [noun]