Wörterbuch Englisch Deutsch

Englisch - Deutsch, Deutsch - Englisch


verfolgen

DeutschEnglish
verfolgen follow [verb]
verfolgen follow up a matter [verb]
verfolgen haunt [verb]
verfolgen persecute [verb]
verfolgen [tech.]persue [verb]
verfolgen prosecute [verb]
verfolgen pursue [verb]
verfolgen [jur.]trace [verb]
verfolgen [Spur] [tech.]trace [verb]