dictionnaire français allemand, Wörterbuch Französisch Deutsch - blueseal.eu
Allemand ⇔ Français / Deutsch ⇔ Französisch

Français - Deutsch, Deutsch - Français